สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

นักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัล

รางวัลการประกวดชนะเลิศ การประกวด PDCA

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างเสริมสุขภาพ

 

รางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ระดับชาติ

รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013

 


วันที่ : 27 ก.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2713

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com