สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

                           หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ / สาขาวิชา         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
  
รหัสและชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
          ภาษาอังกฤษ:              Bachelor of Science Program in Public Health
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ชื่อเต็มภาษาไทย           :         วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       :         Bachelor of Science (Public Health)
          ชื่อย่อภาษาไทย            :         วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        :         B.Sc. (Public Health)
 
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
 
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี
     ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
     การรับเข้าศึกษา
          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีความอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา    
1.นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งในภาครัฐและเอกชน
     2.นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3.ประกอบอาชีพอิสระหรือตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
     4.ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสำคัญต่อประเทศ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสุขภาพตนเองรวมถึงสาธารณชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ
 
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะตนเอง รวมถึงสาธารณชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ
ความสำคัญและวัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขโดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เชิงวิชาการด้านสาธารณสุข
    2.เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
3.เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
4.เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
   5.เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านสาธารณสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
    6.เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการทำงานด้านสาธารณสุข
7.เพื่อให้บัณฑิตสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ
 
ระบบการจัดการศึกษา
1. ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
          การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
2.การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
      มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มีการเทียบเคียงหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการเทียบเคียงหน่วยกิต ของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเคียงหลักสูตร 4 ปี
การดำเนินการหลักสูตร
1. วัน - เวลาในดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1        เดือนมิถุนายน        -    เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2        เดือนพฤศจิกายน    -     เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน                เดือนมีนาคม        -     เดือนพฤษภาคม
2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
       2.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย  ไม่ต่ำกว่า 2.50
     2.2มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนดในการประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี
         2.3ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
 
ระดับชั้นปี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
-
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
-
-
80
80
80
ชั้นปีที่ 4
-
-
-
80
80
รวม
80
160
240
320
320
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
-
-
-
80
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าการด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
 
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรและต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และประกาศหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    1.1 รายวิชาบังคับ        
    1.2 รายวิชาบังคับเลือก                                     
   1.3 รายวิชาเลือก
30
12
9
9
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 กลุ่มวิชาแกน
    2.2 กลุ่มวิชาเอก
           1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
           2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
           3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
               - การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านสาธารณสุข หรือ การเตรียมสหกิจศึกษา
               - การฝึกประสบการณ์ด้านสาธารณสุข หรือ สหกิจศึกษา
94
12
82
53
22
7
1
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


วันที่ : 7 ม.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 6073

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com