สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

บุคลากร

 

อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา มิ่งเมือง

 

 

อาจารย์จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล

 

 

อาจารย์นำพร อินสิน

 

 

อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม

 

อาจารย์ณีรนุช  วรไธสง

 

อาจารย์จิราภรณ์  จำปาจันทร์

 

 

อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล

 

 

อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง

 

นางสาวศิริพร     โพธิ์ศรี

                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 18 ก.ย. 2552
ที่มา : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อ่าน : 11887

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com