สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

     

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

 

1. ชื่อหลักสูตร

               1.1 ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
                       1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Community Public Health
 
 2. ชื่อปริญญา
                    2.1 ภาษาไทย
                       ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
                       ชื่อย่อ   : วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
        2.2   ภาษาอังกฤษ
               ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science  (Community  Public Health)
                       ชื่อย่อ   : B.Sc.   (Community Public Health)
 
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กกกกกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
 4. หลักการและเหตุผล  ปรัชญาและวัตถุประสงค์
            4.1 หลักการและเหตุผล
                                แนวทางเกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบันเป็นการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้าง นำการซ่อมและเรื่องของสุขภาพต้องเริ่มต้นจากบุคคล ครอบครัว และนำไปสู่ชุมชน โดยให้ชุมชนมีการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลป้องกันโรคต่าง ๆ ในเบื้องต้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายในองค์กร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนที่จะออกไปเป็นผู้ดูแลสุขภาพ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนมากขึ้น สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ขึ้นมา
                  4.2 ปรัชญา
                                ระบบสาธารณสุขสัมพันธ์กับทุกระบบในชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้  มีคุณธรรม มีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน
                4.3 วัตถุประสงค์
                                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติที่มีความมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
                1. มีความเป็นอเนกประสงค์สามารถปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขได้ในทุกระดับ
                2. มีความสามารถในการบริหารและพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                3. สามารถบริการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขได้
                4. สามารถให้บริการทางวิชาการสาธารณสุขได้
                5. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขได้ทุกระดับ สามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
                6. มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
 
 5.  กำหนดการเปิดสอน
                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กำหนดเปิดทำการสอนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
 
 6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
                ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548   หมวด 4 ข้อ 11 (ภาคผนวก ก)
 
 7.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
                การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด  4   ข้อ 12 และ ข้อ 13 (ภาคผนวก ก)
 
 8.  ระบบการจัดการศึกษา
                ระบบการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548   หมวด 2   ข้อ 6   ข้อ 7   (ภาคผนวก  ก)   ซึ่งตามข้อบังคับนี้ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา
                ระยะเวลาสำหรับการศึกษาให้เป็นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 3   ข้อ 10 (ภาคผนวก ก)   ซึ่งตามข้อบังคับนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน    เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาค   การศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 7 ภาค การศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา      
      
10.  การลงทะเบียนเรียน
                การลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548   หมวดที่ 6 (ภาคผนวก ก)   ดังนี้
                10.1 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
                10.2 การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน   9   หน่วยกิต
                10.3 การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 
 11.  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
                การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2548 หมวด 7 และหมวด 8 (ภาคผนวก ก)

 


วันที่ : 10 พ.ค. 2553
อ่าน : 14967

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com