สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์             

                                                       ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                                                  
                                                   

                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  มิ่งเมือง      


                 

                อาจารย์จรินทร์ทิพย์  ชมชายผล              อาจารย์นำพร  อินสิน            อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม             

 

                                         

                      อาจารย์ณีรนุช  วรไธสง                   อาจารย์จิราภรณ์  จำปาจันทร์

 

                       

     อาจารย์วิบูลย์สุข   ตาลกุล                           อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

           

             รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2548                                  รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549                                 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2550

 

          

         รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2551                     รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2552                                            รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2553

 

           

    รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2554                            รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2555                                     รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556

 

 

  รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

           

         

          

           

         

กิจกรรมเสริมหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

         

         

         

       

       

 


วันที่ : 30 ก.ย. 2552
ที่มา : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อ่าน : 8036

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com