สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

นักศึกษาได้ทุนวิจัย

ประจำปีงบประมาณ2552
ประจำปีงบประมาณ  2553
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2557


วันที่ : 22 ม.ค. 2553
ที่มา : สาธารณสุขชุมชน
อ่าน : 3491

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com