สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

งานวิจัยของนักศึกษา

 

 

งานวิจัยของนักศึกษารุ่น 1 ปีการศึกษา 2548

งานวิจัยของนักศึกษารุ่น 2 ปีการศึกษา 2549

งานวิจัยของนักศึกษารุ่น 3 ปีการศึกษา 2550

งานวิจัยของนักศึกษารุ่น 4 ปีการศึกษา 2551
                                        

งานวิจัยของนักศึกษารุ่น 5 ปีการศึกษา 2552  

งานวิจัยของนักศึกษารุ่น 6 ปีการศึกษา 2553

งานวิจัยของนักศึกษารุ่น 7 ปีการศึกษา 2554              

 


วันที่ : 8 ม.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 4330

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com