สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

โครงการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ


โครงการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ


นำเสนอ1โครงการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ


นำเสนอ2 โครงการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ
 

นำเสนอ3 โครงการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ

ประมวลภาพกิจกรรม

 

สรุปผลการดำเนินงาน

     โครงการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ ปี 1
             -
ปกรายงาน
             -
การดำเนินงาน
             -
สรุปผลการดำเนินงาน
             -
ภาคผนวก

    โครงการเรียนรู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ ปี 2
            -
ปกรายงาน
            -
การดำเนินงาน
            -
สรุปผลการดำเนินงาน
            -
ข้อเสนอแนะ

 

 


วันที่ : 8 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 3122

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com