สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับรองคุณวุฒิ สาธารณสุขศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

 การรับรองคุณวุฒิ สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูวันที่ : 2 ต.ค. 2557
ที่มา : สกอ.
อ่าน : 483

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com