สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Science Program

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.เจริญศิลป์ รับสมัคร นวก.สาธารณสุข

 รพ.เจริญศิลป์ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่งวันที่ : 13 ส.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 270

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-970030 ต่อ 209 โทรสาร. 042-970029
Email:cph_snru@hotmail.com