บุคคลากร

 

อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม

ตำแหน่ง  อาจารย์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ณีรนุช วรไธสง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.จรินทิพย์  ชมชายผล

ตำแหน่ง  อาจารย์

อาจารย์ ดร.นำพร  อินสินตำแหน่ง  อาจารย์

 

 

อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง

ตำแหน่ง  อาจารย์

อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล

ตำแหน่ง  อาจารย์

อาจารย์จิราภรณ์  จำปาจันทร์

ตำแหน่ง  อาจารย์

 อาจารย์ภูวสิทธิ์   ภูลวรรณ

ตำแหน่ง  อาจารย์

 

นางสาวศิริพร  โพธิ์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป