บุคคลากร

 

นางสาวนำพร  อินสิน

ตำแหน่ง  อาจารย์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวณีรนุช วรไธสง

ตำแหน่ง  อาจารย์

นางสาวจรินทิพย์  ชมชายผล

ตำแหน่ง  อาจารย์

นางสาวศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม

ตำแหน่ง  อาจารย์

 

 

นางสาวสุวัสสา  ปั้นเหน่ง

ตำแหน่ง  อาจารย์

นางสาววิบูลย์สุข  ตาลกุล

ตำแหน่ง  อาจารย์

นางสาวจิราภรณ์  จำปาจันทร์

ตำแหน่ง  อาจารย์

 นายภูวสิทธิ์   ภูลวรรณ

ตำแหน่ง  อาจารย์

 

นางสาวศิริพร  โพธิ์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป